Editoryal

Nou chante pou n resevwa, nou chante pou n pouse do. Konsa n ta ka rezime mizik Kèb ki rele « Chante » a. Nan mizik sa, atis la kanpe aktivite mizik ayisyen nan mitan de chimen, oswa nan tou de anmenm tan. Yon moun k ap reflechi oswa fè rechèch nan mizik dwe konsidere sitiyasyon de tèt sa. Diskòb, kòm yon medya k ap fè pwomosyon, difizyon epi vann mizik ayisyen ap toujou konsidere l nan travay li. Etandone li pa yon sant rechèch, li pa gen pou l rete rijid sou dimansyon syantifik la men travay li yo ap toujou gen yon sousi akademik. Sa vle di, aplike metòd (antretyen, tèren, ankèt, lekti, obsèvasyon) rechèch pou konstui yon diskou ki pa fanatik men ki ouvè pis pou refleksyon.

Jiskaprezan, mizik pa yon metye an Ayiti, pa gen yon espas ki chapante ni nan Leta ni nan sektè prive pou okipe l nan tout fondalnatal li. Pwoblem chapantay sa lakoz anpil atis ki te fè gwo siksè oswa ki chaje talan pa rive viv ak kreyasyon yo. San di petèt, se pou sa Kèb di nan yon lòt kreyasyon li : «  mizik s on vye metye demagoji » Pandanstan , mizik se youn nan pi bon vitrin peyi a men tou se yon domèn ki kontribye nan ekonomi anpil lòt peyi. Kisa ki lakoz mizik pa rantab nan peyi nou ?

Diskòb poukont li pa ka rezoud pwoblèm sa men chak zak li ap reflete volonte pou poze pyon pa li. Konsa kalite, rechèch ak fòmasyon, pwofesyonalis se kèk wòch dife k ap chode chodyè nou.

Kalite

Lè n di kalite, nou vle pale sou yon idantite Diskòb. Yon mak ki chita sou bèlte ak kijan n konprann lavi. Diskòb chita sou yon filozofi lavi ki pran istwa Ayti kòm referans pou l kesyone rapò nou ak rès mond la. Se pou sa, lang Diskòb se Kreyòl ayisyen. Objektif la se rive fè yon travay ak epi sou lang nan. Sousi n se pale epi ekri lang nasyonal la san kopye sou lòt pandan n pap ret fèmen sou tèt nou ; tout lang prete nan men lòt men se kijan prè a fèt la ki dwe sousi n. Nou pap rete fèmen sou evolisyon ki gen nan lang nan. Mizik se yon rezèvwa k ap kale nouvo ekspresyon chak jou ki jou, si syantifik yo poko oswa pa panche sou yo ase, li enpòtan pou n konsidere yo nou menm.

Rechèch ak fòmasyon

Diskòb vle patisipe nan konstui yon diskou sou mizik men tou sou epòk n ap viv la apati mizik. . Pou sa, nou bay tèt nou abitid chèche epi fòme tèt nou nan domèn nan. Konsa, n ap kreye kondisyon pou n atenn objektif jeneral nou ki se : kesyone (abòde, rannkont, chèche konprann) epòk n ap viv la apati mizik ayisyen ap fè.

Pwofesyonalis

Kòm yon medya, moun k ap ekri pou Diskòb yo se jounalis. Yo gen pou respekte tout prensip pwpfesyonèl, etik ak deyontolojik metye a.

Kite yon kòmantè