I.             Prezantasyon

« Diskὸb »se yon Aplikasyon Wèb ak Mobil ki konsakre l nan fè  pwomosyon, difizyon epi vann mizik Ayisyen sou entènèt.

II.            Platfòm nou itilize

III.           Fonksyonalite

 • Aplikasyon mobil la ofri yon seri Fonksyonalite tankou  :
 • Tande mizik san kanpe a pati yon abònman w ap peye chak mwa
 • Konekte ak kont  Facebook oswa Google ou
 • Tande mizik san entènèt
 • Kreye Pleylis
 • Aksè a tout Pleylis platfòm lan pwopoze
 • Suiv  atis ou renmen yo
 • Aplikasyon Wèb la bay yon seri fonksyonalite tankou :
 • Li Atik
 • Gade ribrik videyo
 • Pataje kontni sou rezo sosyal

IV.          Plan abònman yo

Diskὸb ap penmèt ou fè  « Streaming » epi itilize tout fonksyonalite aplikasyon an pandan yon peryòd ki ka rive jiska 6 mwa. Apre n ap entegre plan abònman yo.

Jiskaprezan nou gen 3 Plan :

Plan Piyay :  Plan Piyay lan fèt pou yon itilizatè. Li gratis men itilizatè an pap gen aksè ak tout mizik yo epi ak tout fonksyonalite yo. Anplis n ap koupe mizik yo detanzantan pou difize piblisite.

Plan Pratik : Plan Pratik lan se plan prensipal la. Itilizatè an gen aksè ak tout fonksyonalite yo epi tout mizik yo.

Plan Team : Plan Team nan ka kenbe jiska 5 moun men se yon grenn moun k ap kreye kont lan. Apre, itilizatè ki kreye kont lan ka ajoute 4 moun pou pi plis sou li. Itilizatè ki gen plan Team yo ap ka pwopoze platfòm nan pleylis pa yo.

Lè nou fini ak peryòd tès la, n ap anonse pri plan yo.

V.         Fason Atis yo ap touche

Se ak yon pati nan kòb abònman yo ak kòb piblisite yo n ap peye atis yo.

Pi fò kòb nou ranmase nan abònman yo ap rezève nan yon fon komen pou peye atis yo.

Se ak modèl « Prorata » n ap sèvi pou nou fè repatisyon lajan an. Modèl sa baze sou pousantaj (%) ekout atis la fè sou paltfòm lan pandan yon mwa. Nou konte tout ekout ki fèt sou platfòm lan pandan mwa a, nou gade ki pousantaj chak atis fè nan tout ekout sa yo epi nou separe kòb ki la pou sa a ba yo chak mwa.

VI.        Kouman moun yo ap peye plan yo

An atandan nou entegre lòt metòd, Iitlizatè yo ap ka peye plan yo chak mwa a pati yon kont Cashmobile.

VII. Poukisa poko gen anpil mizik sou App la?

Fòk nou gen otorizasyon pou n met mizik yo. Chak jou ap gen plis mizik disponib sou App la.

VIII. Met mizik sou App la

 • N ap travay pou opsyon “Upload” la disponib nan pa lontan. An Atandan atis yo ka voye mizik yo nan komdiskob@gmail.com . N ap bezwen yon foto pou pwofil Atis oswa Gwoup la epi cover mizik oswa pwojè a. Pa bliye presize ki kategori mizik lan ye.

Pou plis enfòmasyon :

*enfo@diskobmizik.com