Règ Jwèt la pou moun k ap itilize aplikasyon ak sit wèb Diskòb.

Silvouplè Li Règ Jwèt la byen li anvan w itilize sèvis nou yo. 

Aksè ak itilizasyon sèvis nou yo tou vle di ou aksepte tèm ak kondisyon yo. Tèm yo aplikab pou tout vizitè, itilizatè ak lòt moun ki pran sèvis nou yo.
Depiw monte sou platfòm nan pou fè kenpòt sal ye a, ou dakò pou w respekte tèm ak kondisyon yo. Si ou ta pa dakò a youn nan tèm yo pa itilize sèvis yo silvouplè.

Kont Diskòb:

Lè w ap kreye yon kont Diskòb li enpòtan pou w mete enfòmasyon ki konplè epi ki verite tou, sinon se ap yon rezon pou nou sispann abònman w lan.
Se ou ki reponsab pou w sonje kòd sekrè wap itilize sou Diskòb la. Kòd sekrè a dwe pèsonèl ou pa dwe bay pyès lòt moun li. Ou pa dwe bliyel.
Ou dakò pou pa bay pyès lòt moun kòd sekrè ou a. Ou dwe Avèti nou imedyatman ou sispèk lòt aktivite sou kont ou.
Sa valab pou atis yo tou.


Lyen (Ale sou lòt sit)
————————
Nan kad patenarya nou ak Kèk lòt plafòm, nou ap gen pou pataje kèk lyen men se pa Diskòb ki kontwole yo.
Diskòb pa gen kenn kontwòl sou yo e pap pran responsabilite pou nannan lyen sa yo, kit se karaktè yo, imaj yo, pratik yo. Ou konnen epi dakò Diskòb pa dwe responsab ni dirèkteman ni endirèkteman pou pyès domaj ou kontre pandan ou suiv yon lòt lyen.
Nou konseye w vivman pouw li ak anpil atansyon Règ Jwèt tout lòt sit yo anvan menm ou pran sèvis yo oubyen anvan ou vizite l.

Trafik:

Itilizatè:
Sèvis Diskòb yo pa gratis puiske misyon nou se rantabilize metye mizik la an Ayiti.

Ou dakò w ap peye abònman w chak mwa

Ou dakò pou w pa kreye kenn lòt kont avèk vye entasyon.

Atis:

Ou dakò pou pwodui w yo disponib sou Diskòb. Ou pap fè pwomosyon pou okenn lide ki vize domine oswa rabese moun.

Ou dakò pou kreye yon kont atis ou pandan w ap respekte Règ Jwèt la.

Ou dakò pouw siyale nou e suiv enstriksyon yo nan ka si yon lòt moun ta vle mete (“upload”) mizik ou kenpòt lòt pwodui ou. Diskòb garanti swivi nan ka saa, e ap gen Sanksyon ki konfòm ak sa lalwa ayisyen di sou kesyon vòl.

Se BHDA ki sèl enstitisyon ki jere koze dwa moun k ap kreye ( Mizik, Woman, Fim ak lòt)

Diskòb pran angajman pou l respekte tout sa lalwa di sou koze moun k ap kreye an Ayiti.

Ou dakò pou w pa kreye fo kont pou tande mizik otomatikman, sinon wap pèdi tout avantaj Diskòb yo.


Telechajman:

Gen kèk fonsyonalite kap pèmèt ou telechaje mizik ou vle yo, depiw ranpli kondisyon pou sa. Telechajman sa yo ap baw aksè ak mizik la e metel disponib sou App Diskòb ou a.

Pataj mizik:

Pataj Diskòb yo pa menm jan ak lòt platfòm yo nan sousi pou n pwoteje travay atis yo. W ap ka pataje mizik ak lòt moun men fò l telechaje aplikasyon an pou li ka koute l.

Kontni:

Diskòb gen dwa sou tout kontni li yo, e k itilize yo pou ribrik pwomosyonèl li.

Mete fen nan abònman:
——————–
Nou ka mete fen nan abònman oubyen sispann tout aksè ak sèvis nou yo san ankenn avètisman si tout fwa ou ta pa respekte youn nan tèm ak kondisyon yo.
Tout tèm ak kondisyon yo aplikab pou tout moun e pap gen konsiderasyon pou yon moun ki pa respekte yo. Kenpòt aktivite ou te gen sou Diskòb la ap sispann.
Pou sa ki gen pou wè sispansyon kont ou a ou k fèl byen wap jis sispann itilize sèvis nou yo.

Lwa gouvènmatal
—————
Règ Jwèt sa yo an akò ak lwa peyi dAyiti sou dwa moun k ap kreye. 
Tout fwa Diskòb ta nan pozisyon pou aplike tèm sa yo  sa pa dwe konsidere kòm yon abandon men pito yon strateji pou nou bay yon pi bon sèvis.
Toujou regade tèm ak kondisyon yo paske gen posibilite pou nou renmanyen tèm ak kondisyon yo.

Règ Jwèt sila yo se lyen reyèl e se sou li tout kolaborasyon Diskòb yo chita.

Chanjman
——–
Diskòb rezève dwa pou li e li menm sèl pou l ranplase oubyen modifye tèm yo kenpòt lè a. Nan ka modifikasyon sa yo, desizyon yo ap aplikab apre 15 jou.
Depiw kontinye itilize sèvis nou yo, tout tèm ak kondisyon yo aplike pou ou otomatikman. E ou dakò pou w respekte yo. Siw pa dakò ak yon nouvo tèm ak kondisyon yo sispann tout sèvis yo oswa kontakte nou. 

Si tout fwa ou ta gen yon kesyon ou yon preokipasyon kontakte nou nan: komdiskob@gmail.com
Mizik, Nou Viv Li !